Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
26 postów 13505 komentarzy

lorenco

lorenco - Jak bieszczadzki kruk.

Od północy nie obowiązują wizy dla Ukraińców.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Cieszą się Ukraińcy, zwłaszcza Poroszenko. Jednak ja tu przytaczam coś, co powinien przeczytać każdy Polak. Powinien przeczytać, gdyż uchwała OUN, to prawie słowo w słowo to, co przebiega w Polsce i na Ukrainie.

 Uchwała OUN.

 FRAGMENTY UCHWAŁY KRAJOWEGO PROWIDU ORGANIZACJI UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW (OUN) podjętej  22.VI.1990.

/W.Poliszczuk "Gorzka prawda - zbrodniczość OUN-UPA"- Toronto 1995 - str. 372-379/

 

"Uchwała zawiera 60 stron maszynopisu. Obejmuje różne sprawy współczesne, w tym stosunek OUN jako awangardy narodu ukraińskiego - do Polski i Polaków. Nakazuje szerzenie kultu Stepana Bandery i Romana Szuchewycza - "Czuprynki" oraz metropolity Andrzeja Szeptyckiego przez upamiętnianie w miastach i wsiach pomnikami, jak i nadawaniem ich imienia szkołom, ulicom i placom. W razie oporu lub sprzeciwu obecnej władzy stosować przymus fizyczny, "pozbywając się dużej ilości Moskali, którzy zaśmiecają nasza ziemię". W razie ociągania się stosować nawet "metoda, wypróbowaną przez UPA na Polakach. OUN wykorzystuje jako awangarda narodu wszystkie partiepolityczne oraz komitety cerkiewne Ukraińskiej Katolickiej Cerkwi, której księża sprzyjają OUN.

Zgodnie zwczesniejszymi postanowieniami Krajowego Prowidu każda ukraińska rodzina w diasporze wpłaca po 1.000 dol. USA na fundusz "Wyzwolenia Ukrainy". Przegranie przez "Ruch" wyborów na Ukrainie uważane jest za śmierć ukrainizmu nad Dnieprem.

Sprawy polskie:

1. na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Ukrainy Zachodniej;

2. w diasporze;

3. w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy Zacurzońskiej.

1. Popieramy gorąco wysiłki wyzwoleńcze narodów bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii, popieramy wysiłki wyzwoleńcze Mołdawian, Gruzinów i Ormian. Solidaryzujemy się z walką o wolność bratniego narodu białoruskiego, pamiętając jednocześnie, że wywodzi się on z naszego ukraińskiego gniazda - Kijowskiej Rusi i do tego gniazda w przyszłości powinien wrócić.

...Z postkomunistyczną Polską należy utrzymywać stosunki przyjazne i na zasadach wzajemności. Aby nie drażnić Polaków i rządu należy przyznać im na Ukrainie pewne uprawnienia w zakresie wiary, kultury i szkolnictwa, bacząc równocześnie, aby te koncesje nie poszły zbyt daleko. Wykluczyć organizowanie się Polaków pod względem politycznym. Przede wszystkim należy narzucić Polakom nasz punkt widzenia na historię i na stosunki ukraińsko-polskie. Nie dopuścić do głoszenia, że Lwów, Tarnopol, Stanislawów, Krzemieniec i in. kiedykolwiek odgrywały rolę polskich ośrodków kultury. Zawsze były to ośrodki kultury ukraińskiej. Polacy nie odgrywali w nich najmniejszej roli, a to, co o nich głosi się dzisiaj, zaliczyć należy do polskiej szowinistycznej propagandy.

Młodzież polską wciągać do patriotycznych akcji związanych z rocznicami patriotycznymi - w tym związanymi ze sławnymi dziejami UPA. Pozwoli to nie tylko zachwiać wiarę w polską propagandę państwową, ale także doprowadzić do rychłej ukrainizacji polskiej młodzieży zrażonej kłamstwami polskiej propagandy odnośnie UPA.

Koncesje w sprawie szkolnictwa polskiego i kultury uzależnić od podobnych koncesji udzielonych Ukraińcom w Polsce. Głosić, że w Polsce mieszka jeden milion Ukraińców, utrudniać Polakom odbudowę cmentarza Orląt, ale niezbyt nachalnie, aby nie dać im do rąk międzynarodowego atutu propagandowego, że nasze starania o wejście do Europy nie są szczere (chodzi o to, że cmentarz Orląt jest cmentarzem wojskowym, tedy zgodnie z konwencją międzynarodową jest pod ochroną prawa międzynarodowego).

Oddawanie Polakom kościołów uzależniać od oddawania Ukraińcom w Polsce obiektów cerkiewnych a przede wszystkim oddanie przez Polaków Ukraińskiej Katolickiej Cerkwi katedry greckokatolickiej w książęcym grodzie Przemyślu. Nie zaszkodzi tego faktu łączyć ze zwróceniem Polakom kościoła Sw. Elżbiety we Lwowie a także obiektów kościelnych w Tarnopolu Stanisławowie. Nie można pod żadnym pozorem dopuścić do reaktywowana polskiej hierarchii, czyli powrotu na nasze ziemie polskich biskupów. To mogłoby oznaczać na przyszłość niebezpieczeństwo odrodzenia na Ukrainie (zachodniej) niepożądanej polskości i polskiego szowinizmu o ambicjach politycznych. Obrządek łaciński na Ukrainie podporządkować hierarchi Ukraińskiej Cerkwi Katolickiej i jej patriarsze z siedziba na Górze św. Jura wt Lwowie. Sporządzać i systematycznie uzupełniać spisy Polaków mieszkających na Ukrainie a przede wszystkim na Ukrainie Zachodniej. Spisy te oraz adres) służyć będą sprawie Ścisłej kontroli ich poczynań. Znając historię i zdolności konspiracyjne Polaków nie można wykluczyć, że w przyszłości zecha konspirować przeciwko samostijnej Ukrainie. Nie można też wykluczyć, że znajdą się w Polsce siły rewizjonistyczne, które zechcą odebrać Ukraińcom Lwów. Pomocnymi w tym mogą być właśnie konspirujący Polacy. Dlatego w najbliższej przyszłości, gdy Ukraina pozbędzie się swoich własnych komunistów, ujawniani Polacy powinni złożyć przysięgę lojalności i wierność samostijnej Ukrainie. To samo uczynić winni polscy księża, zakonnicy i zakonnice.

 

Nie utrudniać Polakom wyjazdów do Polski na pobyt stały, lecz je ułatwiać. Pamiętajmy, że odwiecznym celem Ukraińców i naczelnym OUN była depolonizacja ziem zasiedlonych od kilku pokoleń przez Polaków. Ułatwiając maksymalnie wyjazdy do Polski, należy równocześnie ułatwiać im czasowe kontakty z krewnymi i znajomymi w Polsce. Młodym, którzy odwiedzają krewnych w Polsce lub znajomych, utrudniać wstęp na wyższe uczelnie. W ogóle ograniczyć studia Polakom i nie dopuszczać do powstania silnej warstwy inteligencji.Przeciwstawiać się wszelkiemu zbliżeniu Polaków i Rosjan zarówno na Ukrainie jak i w Polsce, podsycać wrogość Polaków do Rosjan i odwrotnie, pamiętając, że ścisły sojusz rosyjsko-polski jest poważnym zagrożeniem dla Ukrainy i jej całości terytorialnej...

 

2. Mamy wiele dobrych przykładów z przeszłości wspólnej walki ukraińsko-polskiej prowadzonej przeciwko komunizmowi. Te dobre tradycje należy kultywować, zacieśniając więzy z tymi organizacjami, które mają realistyczne podejście do stosunków ukraińsko-polskich. Wykazywać, że we wspólnej walce z komuna Ukraińcy byli stroną aktywną i inspirującą. Innymi słowy aby Polacy uznawali przywódczą rolę Ukraińców. Eliminować wszelkie polskie próby zmierzające do potępienia UPA za rzekome znęcania się jej na Polakach. Wykazywać, że UPA nie tylko nie znęcała się nad Polakami, ale przeciwnie, brała ich w obronę przed hitlerowcami i bolszewikami. Polacy byli też w UPA. Mordy, którym zaprzeczać nie można, byty dziełem sowieckiej partyzantki lub luźnych band, z którymi UPA nie miała nic wspólnego, pomniejszanie roli wyzwoleńczej UPA w skali europejskiej jest niedopuszczalne. Wszelkimi siłami dążyć do tego, żeby w różnych naszych kontaktach z Polakami strona polska przyznawała iż były to przykłady palenia wsi ukraińskich i mordowania Ukraińców przez AK, wykazywać podobieństwo między UPA i AK, podkreślając wyższość pod każdym względem UPA nad AK. Wymuszać na Polakach przyznawanie się do antyukraińskich akcji, potępienia przez nich samych pacyfikacji i rewindykacji przed wojną i haniebnej operacji Wisła po wojnie. Wszystkie te akcje przyniosły wiele cierpień i krwi narodowi ukraińskiemu. Podkreślać to w komunikatach, które koniecznie muszą być publikowane w językach obcych, zwłaszcza w angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim. 

Zmierzać do tego, aby miarodajne czynniki polskie na emigracji zrzekły się wszelkich zamiarów i myśli rewindykacji względem Ukrainy a sprawę Ukrainy Zacurzońskiej (Zasanie, Chełmszczyzna, Podlasie i Łemkowszczyzna) pozostawić otwartą, sugerując, że zostanie ona załatwiona z korzyścią dla obu stron przez narodowe rządy w pełni suwerennych państw samostijnej Ukrainy i postkomunistycznej Polski. Na takim stanowisku stoi już obecnie Konfederacja Polski Niepodległej. Tę organizację i jej ludzi należy wspierać. W takim też duchu należy urabiać polską opinię publiczną na obczyźnie, za pośrednictwem polskich organizacji i będących w polskich rękach środków informacji. W tym celu należy przenikać do polskich organizacji tam, gdzie jest to możliwe i lansować nasz punkt widzenia cierpliwie ale uparcie, zyskiwać zwolenników wśród Polaków, a tam, gdzie to najbardziej celowe, nie żałować środków z Funduszu Wyzwolenia Ukrainy. Kupować audycje w polskim radiu oraz miejsca w polskich gazetach. Wchodzić do polskich zespołów redakcyjnych. Dyskusje prowadzić w duchu heroizmu UPA i nie kwestionowanej ukraińskości Ukrainy Zacurzońskiej ze stolicą w książęcym grodzie Przemyślu.

3. Obecna Polska przeżywa dobę swojego ponownego odrodzenia, której siłą sprawczą jest ruch znany na Świecie pod nazwą Solidarności. Ruch ten zdobył sobie międzynarodową sławę jako rozsadnik komunizmu na Świecie. Taka opinia o Solidarności krzywdzi nas i nie jest nam potrzebna. Nasza propaganda powinna iść w kierunku wykazania, że Solidarność nie była tą siłą sprawczą, lecz UPA, która zainspirowała siły antykomunistyczne do działania. UPA walczyła z bolszewią ponad 10 lat a jej duch żywy nigdy nie wygasi. Duch UPA zapłodnił Solidarność do czynu. Tak powinien rozumować każdy Ukrainiec, tak samo powinien rozumować świat i my mamy światu w tym dopomóc, bo inaczej znowu naszą chwałę przypiszą sobie Polacy.

Stosunek zdrowych sił ukraińskich do obecnej polskiej rzeczywistości powinien być zróżnicowany i uzależniony od naszych interesów. Polska jest Ukrainie potrzebna jako sojusznik do rozbicia ZSRR. W tym celu należy popierać w Polsce wszystkimi siłami wszystko co ma posmak antyrosyjski. Katyń, wywózki na Sybir, zbrodnie NKWD i UB. Taki stan rzeczy odwraca uwagę Polaków od UPA, która polscy komuniści przedstawili narodowi polskiemu kłamliwie nie jako zbrojny ruch narodowo-wyzwoleńczy, lecz jako bandy. Podkreślać z całą mocą, ze pełne wyzwolenie Polski nie jest możliwe bez samostijnej Ukrainy (vide Michnik). Oznacza to pełne zaufanie Polaków do antymoskiewskiej polityki Ukraińców, pozwoli na ich zupełny bezkrytycyzm i na pełne ich zaangażowanie po naszej stronie. Zaangażowanie to ma pomóc do umocnienia pozycji Ukrainy i osłabienia Polski, co pozwoli w przyszłości podporządkować państwo polskie ukraińskim interesom narodowym.

Najpilniejsze zadanie na najbliższą przyszłość: doprowadzić do tego, żeby władze polskie jednostronnie przyznały (złożyły deklarację), że względem samodzielnej Ukrainy nie wysuwają i nie będą wysuwać w przyszłości żadnych roszczeń terytorialnych, a tym wyrzekają się wszelkich pretensji do ziem utraconych na wschodzie w wyniku sowieckiej inwazji dokonanej na okupowane przez Polskę terytoria ukraińskie 17 września 1939 r. Takie oświadczenie jeżeli będzie, należy silnie rozpropagować w różnych językach obcych. To bardzo ważne dla naszych posunięć przyszłościowych. My ze swej strony przyznamy słuszność takiemu stanowisku oświadczając, że kwestia granic, które wytyczył bez naszego udziału (tj. Polski i Ukrainy) krzywdzący układ jałtański (nie mówić o czyją krzywdę chodzi) powinna być załatwiona w przyszłości przez rządy suwerennych państw Ukrainy i Polski. Gdy zaś do tego już dojdzie, to my odczytamy owo jednostronne oświadczenie: tak, wy nie macie roszczeń terytorialnych i mieć nie możecie, ale my je mamy. Polacy bowiem zdają sobie sprawę, iż dotąd okupują część historycznych i etnograficznych ziem ukraińskich a nie odwrotnie. Zatem będzie rzeczą sprawiedliwą dla ukraińsko-polskiego pojednania zwrócenie Ukraińcom ziem, które są przez nas nazywane Ukrainą Zacurzońską. Wtedy, gdy się te dwa fakty zestawi, to świat nam a nie Polsce przyzna rację.

Ważne jest także w obecnej chwili postawienie na porządku dziennym tzw. akcji Wisła. Dążyć aby stanęła ona na forum polskiego parlamentu i żeby sami Polacy ją potępili jako ludobójcza. Inicjatorem sprawy nie może być Mokry, lecz ktoś z Polaków. Przeznaczyć na to 15-20 tys. USD. Gdy to już się stanie to wieść o tym z odpowiednim naszym komentarzem w jęz.. obcych powinna obejść cały Świat. Zainicjować wiece potępiające polskie zbrodnie popełnione na narodzie ukraińskim przez różne cudzoziemskie organizacje. Nasz komentarz do tego powinien nawiązywać do ucisku polskiego przed wojną na obszarze polskiej okupacji ziem ukraińskich (Zamojszczyzna, pacyfikacje, likwidacja szkolnicywa i. kultury, ucisk narodowy), sławne działania UPA w walce z Niemcami i komuną w Bolszewii i w Polsce. Podnieść, że sami Polacy oddają hołd bohaterskiej UPA, prekursorki Solidarności, potępiają komunistyczną akcję Wisła znęcania się nad ukraińską ludnością. Wykazywać ukraińskość Zacurzonii zgodnie z granicą nakreśloną przez OUN-UPA.

 

W tym duchu prowadzić propagandę na rzecz historycznosci i etnograficzności ziem ukraińskich okupowanych obecnie przez Polskę, a o które z taką determinacją z komunistyczną władzą polską walczyła UPA -razem z patriotycznymi siłami polskimi WIN. Wynika z tego, że patriotyczne siły pokkie uznawały rolę UPA i jej prawo do ziemi Zacurzonii. Mocno podkreślać, że takie jest stanowisko patriotycznych sił Polski obecnie. Wyciszać wszystko to co nas dzieli, w tym także negatywne patrzenie na UPA. Podkreślać także, iż takie same jest również stanowisko papieża i udowodnić, że gdyby było inaczej to nie przyznałby Mokremu nagordy im. Jana Pawła II za krzewienie przyjaźni między narodami polskim i ukraińskim. Podnosić przyznanie nagrody Ukraińcowi za artykuły zamieszczone na łamach "Tygodnika Powszechnego" oraz "Znak", a w propagandzie światowe] głosić, że reprezentują one najzdrowsze siły narodu polskiego, na które tylko Europa może się orientować. Problematyka rewolucyjnej OUN - awangardy narodu ukraińskiego - powinna być tam zawsze obecna. Głosić prawdę bardziej znanych wydarzeń dziejowych (Grunwald, Wiedeń, Warszawa 1920, Monte Cassino) podkreślając, że odniesione tam zwycięstwa były głównie dziełem Ukraińców, a nie Polaków. Polacy odegrali w nich rolę drugorzędną. Stanowczo rozprawiać się z antyukraińskimi poglądami na historię działaności UPA - E. Prusa, W. Hraniewskiegp, J. Sobiesiaka, H. Cybulskiego, kś. Kuczyńskiego, J. Jastrzębowskiego, W. Romanowskiego, J. Popiela, M. Fijałki, kś. Szetelnickiego, J. Gietrycha, Z. Alberta, A. Oliwy, W. Kalabińskiego, J. Węgierskiego, S. Myślińskiego, M. Juchniewicza, W. Szoty, J. Turowskiego, Siemaszki i j. Sereta. Najlepiej to robić piórem samych Polaków, wśród których znajdą się osoby sprzedajne (obiecać wysokie honoraria i stypednia zagraniczne). Wskazane jest opanowanie niektórych polskich pism, w tym "Semper Fidelis", "Tak i nie" i in. Wejść do władz Archiwum wschodniego, infiltrować Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich (GKBZHwP), przeszkadać w zbieraniu obciążających Ukraińców materiałów z wydarzeń drugiej wojny światowej, nie dopuszczać do publikowania materiałów obciążających ukraiński nacjonalizm rewolucyjny OUN. Zestawić ściśle poufne listy osób (nazwiska i adresy) nieprzychylnych ruchowi rewolucyjnemu. Zestawić także listę Polaków, którzy są przychylni rewolucyjnej OUN. Listy, jako dokumenty ważnej wagi państwowej dostarczyć Prowidowi Krajowemu.

 

Dążyć wszelkimi środkami i sposobami do odbudowania ukraińskiego charakteru Zacurzonii podkreślając, że samostijna Ukraina nigdy z tych ziem nie zrezygnuje i w odpowiednim momencie o nie się upomni. Jeśli Polacy będą się upierać, to Ukraina względem nich bez najmniejszego wahania użyje siły zbrojnej. Doprowadzić do zwrotu przez Kościół Polski katedry ukraińskiej w książęcym grodzie Przemyślu. Tu powinno znaleźć się biskupstwo Ukraińskiej Katolickiej Cerkwi oraz powinny osiedlić się ukraińskie zakony.

Poprzeć politycznie, moralnie i finansowo fundację im. sw. Włodzimierza Chrzciciela założoną w Krakowie przez Mokrego. Roli Mokrego nie eksponować, aby nie utrudniać mu działalności parlamentarnej. Nas interesuje punkt programu fundacji, który mówi o gromadzeniu dowodów o zbrodniach Polaków popełnionych na ukraińskim narodzie w okresie ostatniej wojny i w pierwszych latach powojennych (Akcja Wisła). W naszej propagandzie wykazywać, ze podstawę Fundacji stanowi dar Watykanu przekazany przez Ojca sw. na działalność duszpasterską greckokatolicką. Jeżeli będą sprzeciwy ze strony pewnych środowisk ukraińskich czy polskich, to wówczas głosić na cały świat, ze Polacy to pseudokatolicy i działają wbrew życzeniom papieża. Posługując się imieniem Ojca św. doprowadzić stopniowo do przekształcenia Fundacji w Instytut Ukraiński, a z czasem do powołania na bazie tego instytutu Uniwersytetu Ukraińskiego w Krakowie.

(Jak dosniosły oststnio media  taki uniwersytet ma zostać powołany w Lublinie. A dlaczego nie we Lwowie ? - P.J.)

 

Przed wojną Polacy nie zezwolili na otwarcie Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie, my zaś przełamiemy wszelkie opory i powołamy Uniwerystet Ukraiński w starożytnej stolicy Polski. Nigdy nie zależało nam na sile Polski i teraz nie zależy, wręcz przeciwnie, na jej osłabieniu wewnętrznym i międzynarodowym. Zależy nam na tym, żeby w Polsce istniała słaba służba wewnętrzna (i kierowana przez ludzi nam życzyliwych) i słaba, nieliczna armia. Zależy nam także na rozbiciu narodu polskiego i osłabieniu Solidarności. Należy zatem podsycać w łonie narodu polskiego seperatyzmy regionalne: Górnoślązaków, Kaszubów, Górali. Robić to należy w sposób jak to czynili Polacy żebraczej Polski przedwojennej z Ukraińcami, Poleszukami, Hucułami i Łemkami. Podsycać aktywność narodową Ukraińców, Białorusinów, Żydów, Czechów, Słowaków a przede wszystkim Niemców. Próby hamowania ich dynamizmu określać jako ucisk, brak demokracji i polską nieszczerość w głoszeniu haseł równości i wolności. Nie dopuszczać do zbliżenia polsko-niemieckiego. Podkreślać aktualność hasła "Jak świat światem, Niemiec Polakowi nie będzie bratem".

 

To wszystko ma służyć osłabieniu Polski, a w przyszłości doprowadzić nawet do zupełnej dekompozycji państwa polskiego - co leży w interesie polityki Ukrainy, w której siłą awangardową jest i będzie rewolucyjna OUN. Obecna Polska nie powinna być zbyt silna, ale też nie może być zbyt słaba. Wobec zupełnego rozprężenia sieci polskiego kontrwywiadu, z którego solidarnościowy rząd wypędził wszystkich fachowców pochodzących z nomenklatury, odbudować tajną sieć OUN i zacząć kontrolować wszystkie dziedziny życia Rzeczypospolitej ."

***

"Powyższy tekst po przetłumaczniu Agencja Konsularna RP we Lwowie, pismem z dnia 20 marca 1991 r. przesłała do Komisji Sejmowej d/s Polski w Warszawie, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dept. Prasy i Informacji w Warszawie, do Instytutu Historii PAN w Warszawie i kilku innych miejsc. Poza tym materiał został wydrukowany dnia 12-14 kwietnia 1991 r. w gazecie "Polska Zbrojna", organie Ministerstwa Obrony Narodowej ." 

Jak pisze dalej W.Poliszczuk "Po przeanalizowaniu tekstu fragmentów "uchwały", po skonfrontowaniu ich z innymi publikacjami, doszedłem do wniosku, że "uchwała", a raczej jej fragmenty, jest oryginalną uchwałą OUN-b. Wskazuje na to treść uchwały, która jest adekwatna do strategii, polityki i ideologii OUN-b. Tekst "Uchwały" jest odzwierciedleniem mentalności kierowniczych kół OUN-b ." 

 

KOMENTARZE

 • Co jeszcze jest dla nas ważne.
  Wielu Polaków pocieszało się, że jak UE zniesie wizy dla Ukraińców, to ci obecni w Polsce pojadą np. do Niemiec, bo tam lepiej płacą.
  Pewnie i tak w większości będzie, akurat Polska straci tych, którzy dobrze pracują. Pewnie część zostanie, bo do Ukrainy ma blisko i może wozić zarobione pieniądze do swoich rodzin i je odwiedzać.. zatem mniejsze pieniądze a większy kontakt z ojcowizną.
  Jednak powyższa uchwała OUN musi budzić w nas niepokój i czujność, zwłaszcza, że to co tam napisano, dzieje się obecnie. Jak jakiś scenariusz do programu "na żywo"
 • Rafik- Kresy Wschodnie!
  https://youtu.be/ARoZ4Eo28zI
 • Po prostu nie mogę tego czytać, tej zas... uchwały!!Chociaż już kiedys przeczytałam!
  Będzie źle!!bo ta uchwała jest realizowana!!

  https://zrzutka.pl/komitet-ogolnopolskich-obchodow-narodowego-dnia-pamieci-ludobojstwa-polakow-na-kresach-wsch
  Ogólnopolskie Społeczne Obchody Dnia Pamięci Ofiar ukraińskiego LUDOBÓJSTWA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

  Warszawa niedziela 9 lipca 2017 r. o godz. 12.00 - a nie jak wcześniej podawano o 13.00 - startujemy spod Grobu Nieznanego Żołnierza a nie z Katedry Polowej WP!

  Ogólnopolskie Społeczne Obchody Dnia Pamięci Ofiar LUDOBÓJSTWA OUN - UPA odbędą się w Warszawie w niedzielę 9 lipca na dwa dni przed - po raz pierwszy w tym roku obchodzonym po uchwale sejmowej z 22 lipca 2016 r. - Narodowym Dniem Pamięci Ofiar ludobójstwa w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu a przypadającym na dzień 11 lipca.

  Obchody społeczne rozpoczną się 9 lipca w Warszawie na pl. Piłsudskiego o godz. 12.00 hymnem państwowym i uroczystą zmianą warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza a następnie okolicznościowymi przemówieniami oraz Apelem Poległych. Po tych uroczystościach o godz. 13.00 na ulice Warszawy wyjdzie Marsz Kresowy, w którym przejdą przedstawiciele środowisk kresowych i patriotycznych z całego Kraju. Marsz zakończy się pod Katedrą Polową Wojska Polskiego przy ul. Długiej gdzie o godz. 14.15 zostanie odprawiona msza w intencji Ofiar a po niej o godz. 15.30 pod pomnikiem powstania warszawskiego na pl. Krasińskich odbędzie się koncert kresowy.

  O zorganizowanie tych Obchodów przez Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie na początku lutego zaapelował pisarz kresowy - Stanisław Srokowski.
  W odpowiedzi na Jego apel powstał Komitet Honorowy Obchodów z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim jako Przewodniczącym oraz dr Lucyną Kulińską, Stanisławem Srokowskim i Witoldem Listowskim jako Wiceprzewodniczącymi.

  W Komitecie, którego aktualny skład podajemy poniżej znajdują się zaproszeni przedstawiciele: duchowieństwa, środowisk kresowych z całej Polski, środowisk naukowych, politycy i działacze społeczni broniący prawdy o ludobójstwie OUN - UPA dokonanym na obywatelach polskich.
 • @trojanka 21:41:29
  Świetny utwór, oby więcej takich.
 • Kilka słów o zespole "ENEJ" (Petro Fedorowycz ps. "Enej" - morderca Polaków)
  https://youtu.be/uKdBDZ8Fa_4

  http://wpolityce.pl/polityka/159478-enej-dzis-potanczysz-a-jutro-odrabie-ci-glowe-dwoch-ukraincow-tworzy-w-polsce-zespol-i-nadaje-mu-nazwe-bedaca-pseudonimem-ukrainskiego-zbrodniarza

  Enej: dziś potańczysz, a jutro odrąbie ci głowę. Dwóch Ukraińców tworzy w Polsce zespół i nadaje mu nazwę będącą pseudonimem ukraińskiego zbrodniarza.
  http://media.wplm.pl/pictures/825/upscale_True/path/wp/photo/2013-06/428/599/olyjnik.jpg
 • @trojanka 21:45:07
  Świetna inicjatywa, jednak mała siła przebicia. To taki wentyl.
  Po prostu Trojanko, jak to mówił w którymś filmiku Olszańskii, trzeba mieć w domu czy przy sobie broń - "biała" jest jak najbardziej dostępna i legalna, czyli siekiery dobrze naostrzone, tudzież tasaki, łopaty, jakieś pistolety zabytkowe czy repliki itp.
  Po prostu na WSZELKI WYPADEK!
 • @lorenco 21:52:09
  Dałam to już u pani Mańki , ale dolepię tutaj też!
  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/343371-czasem-lepiej-nie-wystartowac-malo-ukrainska-szajba-na-punkcie-zbrodniarzy-z-upa-dala-o-sobie-znac-we-lwowie-zdjecia

  Czasem lepiej nie wystartować. Mało ukraińska szajba na punkcie zbrodniarzy z UPA dała o sobie znać we Lwowie. ZDJĘCIA
  https://media.wplm.pl/pictures/825/upscale_True/path/2017/06/08/825/361/f8f784513d4a4753b157419fbcd03e31.jpeg
  https://media.wplm.pl/pictures/830x600/path/2017/06/08/1599/899/5644ca98ebc9482d8e6dd7ee31f7594e.jpeg
  https://media.wplm.pl/pictures/830x600/path/2017/06/08/1599/899/1578c7bfeb29430ba26d5f439a2c5686.jpeg
  https://media.wplm.pl/pictures/830x600/path/2017/06/08/899/1599/4c9d11a0945a4b729ef39feedd95c8d1.jpeg
 • @lorenco 21:59:03
  No to do czego doszło w NASZYM kraju???czy nam sie tylko wydaje ze to nasz kraj!!????
  Co oni zrobili Polsce??????????Już rozumiem dlaczego mogły być rozbiory i dlaczego mógł zdarzyć się Wołyń!!!
 • Jak na spadkobierców bohatera narodowego Bandery który ponoć lubił bliskośc z facetami,Szwecja realizując zaspokojenie
  najpilniejszych potrzeb społeczności umraińskiej przyznała 5 mln euro na wspieranie "gendrowej równości".
  http://kresy.pl/wydarzenia/spoleczenstwo/szwecja-przekazala-5-mln-euro-wspieranie-genderowej-rownosci-ukrainie/
 • @lorenco
  Witaj . Co tu można napisać , zobacz tego c...a . Potomek banderopiteków i H.Łuczywo dostał widać premię od chazarów . http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ukraina-bez-wiz-do-strefy-schengen-pawel-kowal-to-wielkie-swieto-ukraincow/52102mv Wyobraż sobie , że ta polityczna prostytutka robi za polaka .
 • @trojanka 21:54:03
  Przyznam się szczerze, że ja nawet na ten zespół zagłosowałem w jakimś to konkursie Mam talent czy cóś. Fajnie grali, lubię folk.
  Skąd ja mogłem wiedzieć, że ten zespół jaja sobie robi z Polaków?
  Z naszej pamięci?
  I tu jest właśnie problem - niewiedza!
  To, że ja nigdy nie poznałem swojej babci, dziadka bo zostali zarżnięci przez Ukraińców, to, że u mnie w rodzinie czy ogólnie aby kogoś urazić mówiło mu się "jesteś jak Ukrainiec", to ja to pamiętam doskonale, jednak nigdy bym nie przypuszczał, że " Innymi słowy aby Polacy uznawali przywódczą rolę Ukraińców."
 • @trojanka 22:02:27
  Przecież to jest zabronione w prawie międzynarodowym! Gdzie ONZ? To taka gówniana jak Liga Narodów jak przed II W. Św.?
 • Oj będzie się działo, bezwiz konieczny!!Jak poinformował Ruslan Bortnik specjalista analityk ekonomiczny, politolog, dyrektor
  Centrum Analiz Politycznych: na O Krainie, wyrżnęli 30% świń, tj,ok 1.800.000.000 sztuk z powodu afrykańskiej dżumy świń!!
  https://youtu.be/5wsFtST6Bsw
  I chyba ładnie przewieziona do nas!!Teraz pójdzie szybciej!
  https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-j7-R0bbUAhUsCpoKHbCcAXY4ChAWCDwwBQ&url=http%3A%2F%2Flublin.onet.pl%2Fasf&usg=AFQjCNFJu3PMxZY7VeqKQZLIiK04m52xsA
 • @trojanka 22:11:41
  Tak, zaspakajanie dewiantów, cel nr 1 w Europie.
  Tutaj zdrowy artykuł:
  „Nigdy nie będziemy Europejczykami”
  https://pl.sputniknews.com/swiat/201706115651028-Sputnik-Inguszetia-mniejszosci-seksualne/
 • @Repsol 22:15:50
  Witaj, Kowal powinien dostać jakąś pracę u siebie, czyli na Upainie, nie wiem czy jako kowal dałby sobie rady?
 • @lorenco 22:28:15
  To prawo jest jak z gumy, nagina sie w zależności od preferencji właścicieli i zarządców ONZ!!
 • @trojanka 22:33:22
  //30% świń, tj,ok 1.800.000.000//
  1 mld 800 mln świń, to jednak sporo
  a ile mld jeszcze im zostało ?
  8-))))
  pzdr.
 • @trojanka 22:33:22
  Zrada!!! Putin zainfekował sało!
  A Polsce się dostało!
  https://pp.userapi.com/c543108/v543108466/1cfcd/GLPnAhlsXLs.jpg
 • @lorenco 22:28:15
  A propos , wynika z tego, że w Polsce moga sobie założyć partię probanderowską, nie ma penalizacji banderyzmu, to co???Jak myślisz ile trwałaby rejestracja ???1 dzień???może nawet wejdą do sejmu i będą mieli dotacje z naszych podatków!
  Już zresztą, krewni ofiar wołyńskich płacąc podatki w Polsce, które potem jadą na Ukrainę, płacą weteranom UPA dodatki specjalne!!Bo przecież te polskie darowizny zasilają budżet Ukrainy!Nie??
  I dlatego nie wpuszczono pana Kogucika , kresowiaka na Upainę, jak chciał pojechać uporządkowac groby bliskich!
  http://www.pch24.pl/ks--isakowicz-zaleski--na-ukraine-nie-wpuszczono-budowniczego-pomnikow-ofiar-upa,51323,i.html

  Zdzisław Koguciuk z Lublina, działacz „Solidarności” w stanie wojennym i współorganizator strajków w PKP w 1980 roku oraz inicjator budowy pomnika Ofiar UPA w Lublinie nie został wpuszczony na Ukrainę.

  O tym przykrym zdarzeniu poinformował media w piątek ks. Isakowicz-Zaleski. Kapłan przytoczył dokument wystawiony w języku ukraińskim i przetłumaczonym przez zaprzysiężonego tłumacza na język polski: „Wobec obywatela Rzeczypospolitej Polskiej Koguciuka Zdzisława podjęta została decyzja o zakazie wjazdu na Ukrainę przez osobę upoważnioną państwowego organu Ukrainy Urzędu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Obwodzie Wołyńskim. (…) Decyzja nabiera mocy prawnej z chwilą podjęcia”. Równocześnie do paszportu Kogucika została wbita pieczątka zakazująca prawa przekroczenia granicy do dnia 26 grudnia 2021 roku.

  Zdzisław Koguciuk jest krewnym pomordowanych przez UPA na Wołyniu a także zasłużonym działaczem społecznym, walczącym od lat o godne upamiętnienie ofiar banderowskiego ludobójstwa. Jest też inicjatorem budowy pomnika Ofiar UPA w Lublinie, a także organizatorem protestów przeciwko nadaniu przez Katolicki Uniwersytet Lubelski doktoratu honoris causa byłemu ukraińskiemu prezydentowi Wiktorowi Juszczence, który szefa terrorystycznej OUN, Stepana Banderę i komendanta UPA, Romana Szuchewycza ogłosił „bohaterami narodowymi” Ukrainy.

  Występujący w imieniu Zdzisława Koguciuka, ks. Isakowicz-Zaleski oczekuje reakcji ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, ambasadora RP w Kijowie Jana Piekły oraz rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, zaangażowanego w sprawy ukraińskie. Duchowny „wyraża nadzieję, że tym razem przedstawiciele państwa polskiego nie schowają głowy w piasek, bo to tylko zachęci wschodnich sąsiadów do dalszych represji wobec Polaków”.

  Całe wydarzenie miało miejsce 29 kwietnia bieżącego roku na granicy polsko-ukraińskiej, ale dopiero dzisiaj, po otrzymaniu tekstu uwierzytelnionego tłumaczenia, zostało upublicznione przez ks. Isakiewicza. Jest to kolejne wydarzenie tego typu w relacjach polsko-ukraińskich. Niedawno taki zakaz otrzymał także prezydent Przemyśla.

  Źródło: kresy.pl
  AB
 • @Husky 22:39:35
  Zadzwoń Pan do kolegów z SBU to ci podliczą!!
 • @Autor
  Pisałem do Ciebie na moim blogu:

  "@lorenco 02:59:36
  "Ukraińcy planują wielki marsz w Przemyślu. Dokładnie w dniu zniesienia wiz". -
  --- Musi ich być dużo w Przemyślu, że planują marsz, mimo że przecież muszą wiedzieć o wydarzeniach sprzed ponad 70 lat.
  U nas w Opolu jest ich dość dużo, widać ich przy supermarketach jako kupujących, a także pracujących przy kasach. Jest spokojnie.
  I podam Ci jeszcze dane z firmy obcej (zatrudniającej około 400 pracowników) we Wrocławiu. W administracji pracuje po 50% Polaków i tychże obcych, a w produkcji ponad 70% Polaków i prawie 30% Ukraińców.
  11.06.2017. - Co się działo w Serbii w 1999 roku
  zygmuntbialas 11.06.2017 11:52:02".

  I trudno mi dziś zająć jakieś jednoznaczne stanowisko w sprawie tego przemieszczenia Ukraińców. Logicznie to oni wchodzą w miejsce Polaków, którzy wyjechali na Zachód. No ale zdaje sobie sprawę, co to niesie w przyszłości. I co mogę? - Nic.

  Notkę Twoją oceniam oczywiście na 5*.
 • @trojanka 22:47:57
  Polska to już Międzymorze, czyli Dzikie Pola.
  ABW działa na polecenie SBU I CIA.
  Mateusz Piskorski.
  "8 czerwca, Sąd Apelacyjny w Warszawie, odrzucił skargę Mateusza Piskorskiego na dalsze przedłużenie tymczasowego aresztowania. Tym razem, wiedząc, że skarga została już przyjęta w Strasburgu, stworzono pozory legalizmu i prawa do obrony aresztowanemu. Łaskawie pokazano mu akta sprawy i pozwolono się wypowiedzieć. Zupełnie tak, jakby rzecz działa się w normalnym i demokratycznym państwie."
  https://youtu.be/zGGkuTevezs
 • @Husky 22:39:35
  Idż w c..j przyjdż w piątek , po co się wcinasz gamoniu ? ,czy upadlina to wsparcie rezunów ?. https://www.youtube.com/watch?v=PCFYBTEm1go
 • @zygmuntbialas 22:58:54
  Zygmuncie, żyjemy w kraju, tu przepraszam za wyrażenie lecz dobitnie to dobitnie: "kurwy i złodzieja", w którym najpierw mówiło się, że jak nie weźmiesz tej pracy albo nie będziesz pracował na umowie śmieciowej to na twoje miejsce jest 100 chętnych a teraz "zatrudniacze" mówią, że jak ci źle, to na twoje miejsce zatrudnimy Ukraińców, to pytam się, czy to jest normalne? Polacy zarabiają 4x mniej niż w starej UE!
  To co to jest?
  Z każdej strony nas atakują: Niemcy, Żydzi i Ukraińcy.
  To jest horror!
  A co można zrobić? Pracować u podstaw, Ty to przecież robisz.
 • " Marsz" w Przemyslu dzisiaj!Czerwona Kalina brzmiała!
  Proponuję marsz we Lwowie na cześc Orląt Lwowskich!!
  https://youtu.be/eA_tSmjwrTI
 • @Repsol 23:04:04
  Super Pan Konstanty!
  Ciekawe czy Ukraina w końcu ustaliła swoje granice, bo coś tam nie gra od 1991 r?
  A co do Husky, jemu się nie chce oglądać filmów czy czytać zbyt długich tekstów, taki wniosek wysnułem, ot narcyz taki z niego czy może leń albo jedno i drugie:)
  Mieszka jednak ponoć w Londynie, zatem wie najlepiej co tam słychać w polityce a nie jak my tu na prowincji, komuniści i ruskie trolle.
 • @trojanka 23:27:03
  Przemyśl 11.06.2017 rok. Komentarze pod filmem!!
  https://youtu.be/-W3Xb-nJCC8
  Chłopaki śpiewają hymn!!NIE ma bata na Polaka!!
  https://youtu.be/-W3Xb-nJCC8
 • @trojanka 23:31:40
  Ale ileż tej policji! Pewnie sprowadzili z całego województwa.
 • @lorenco 23:38:50
  A co ?A jak? Polak haruje, Polak płaci podatki, Polak na wakacje nie pojedzie bo nie ma za co, dzieciom do szkoły trzeba kupić wyprawkę we wrześniu ale tu kolejna forsa z budżetu na ukrowskie fanaberie !!


  Kolejny szpital dziecięcy w Krakowie Prokocimiu potrzebuj e karetki!!
  http://krakow.onet.pl/szpital-w-prokocimiu-pilnie-potrzebuje-specjalistycznej-karetki/bgprchp
  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Prokocimiu pilnie potrzebuje nowej specjalistycznej karetki neonatologicznej do transportu noworodków. Ta, która jest obecnie ma już osiem lat, na liczniku 500 tysięcy kilometrów przebiegu i coraz więcej czasu spędza w warsztacie samochodowych. Zakup nowego sprzętu obiecali przedstawiciele urzędu wojewódzkiego, ale z danego słowa się wycofali. Z kolei Ministerstwo Zdrowia nie ma pieniędzy na zakup nowego sprzętu. Tymczasem szpital co roku ratuje życie i zdrowie 400 noworodków.

  - Karetka "N" naszego szpitala musi być w gotowości całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok – mówi dr Mateusz Jagła, neonatolog, szef Zespołu Transportowego Oddziału Patologii Intensywnej Terapii Noworodka USD w Krakowie. Transportujemy miesięcznie około 30 najciężej chorych, maleńkich pacjentów z południa Polski. Warunkiem realizacji transportów jest techniczna sprawność samochodu, a z tym jest w ostatnim roku gorzej. Ambulans, ratując najmłodszych, przejechał już blisko 500 tys. km – dodaje lekarz.

  Więc zbieramy na karetkę:
  http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/szpital-w-prokocimiu-zbiera-pieniadze-na-nowa-karetke,12164600/


  I dla Centrum Zdrowia Dziecka także:
  https://pomocsieliczy.pl/target/view/135

  nstytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie jest największym i jednym z najnowocześniejszych szpitali dziecięcych w Polsce. Jego nowoczesność dotyczy sprzętu diagnostycznego, medycznego i rehabilitacyjnego, wyposażenia sal w urządzenia ratujące życie, kwalifikacji personelu każdego szczebla, a także stosowanych metod leczenia.

  Pula pieniędzy przeznaczonych na prowadzenie tak ogromnej instytucji jest ograniczona i nie da się z niej zrealizować wszystkich potrzeb Instytutu. Mając wybór między lokowaniem środków w działania skierowane bezpośrednio na ratowanie życia dzieci, a doposażaniem obszarów pomocniczych, decyzja może być tylko jedna. Istnieją więc takie zakamarki Instytutu, gdzie nowoczesność nie dotarła, a jeśli, to nie w pełnym wymiarze. Trzeba jej pomóc.

  Jednym z niewielu takich miejsc są garaże floty karetek.

  Ci, którzy bezsilnie czekali na nadejście pomocy, kiedy mijały cenne minuty, doskonale zrozumieją, jak ważne jest szybkie stawienie się zespołu ratowniczego na miejscu wypadku. O tym, jak szybko nadciągnie pomoc decydują: sytuacja na drodze (brak korków, warunki atmosferyczne), stan dróg (po wybojach jedzie się wolniej), zachowanie innych uczestników ruchu (ustępowanie pojazdowi uprzywilejowanemu) oraz stan i sprawność karetki pogotowia, a także sprawność jej kierowcy. O ile kierowców Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" ma świetnych (są doświadczeni, uważni i przewidujący), to o taborze karetek powiedzieć tego nie można. Jest z nim źle, a nawet bardzo źle.
 • @lorenco 23:13:21
  "Polacy zarabiają 4x mniej niż w starej UE!
  To co to jest?
  Z każdej strony nas atakują: Niemcy, Żydzi i Ukraińcy". -

  --- Dużo tych problemów. I zdają się być one nierozwiązywalne w aktualnej sytuacji politycznej. No ale opisać można i wnioski wyciągnąć trzeba.
 • @trojanka 23:46:56
  Tak jak pisze Kolega Jasiek w swoich notkach; rzeźbią nas prawie do dna. A pieniędzy nie ma na nic. No może na fanaberie POPISU zawsze się znajdują.
 • @zygmuntbialas 23:47:48
  Taka ciekawostka:
  Tajne przeszukania ABW - Wojciech Sumliński

  https://youtu.be/oXBzno5X_9Q
 • @lorenco 00:08:35
  "Tajne przeszukania ABW". -

  --- Trochę jestem zaskoczony.
 • @lorenco 23:01:34
  A jednak już Międzymorze: kolumna Patroszenki potrąciła motocyklistę.
  https://vk.com/antimaydan?w=wall-41232698_2909952
 • @Husky 22:39:35
  "//30% świń, tj,ok 1.800.000.000//
  1 mld 800 mln świń, to jednak sporo
  a ile mld jeszcze im zostało ?"/Husky/

  4 mld 200 mln świń im jeszcze zostało. Na każdego Ukraińca przypada 93.33 świnie. Oczywiście żartuję.

  Według danych statystycznych na rok 2016 światowa populacja świń wynosi 784.83 mln. Ukraina posiada około 5.6 mln świń. Trojanka przez nieuwagę wystukała o trzy zera za dużo.
 • A gdzie są kresowianie i te znane wszystkim gwiazdy tegoż ruchu???
  A gdzie są kresowianie na tej miesięcznicy? Jest ich, jak sami to twierdzą ponad 5 milionów w Polsce. To znaczy samych Kresowian, który urodzili się na tamtych terenach i jeszcze żyją oraz ich potomków. Jest liczba stanowiąca, liczbę jaką ma wiele krajów na świecie. Tuż obok nas takim krajem liczącym 5 milionów mieszkańców jest Słowacja. Pytam więc, gdzie są ci rzeczeni kresowianie, których jest ponoć aż tyle milionów w Polsce? Jak to jest możliwe, że nie chce im się nawet uczestniczyć w takich miesięcznicach, a już organizowaniu przez samych siebie, takich właśnie akcji już nawet nie wspominam. Jak to jest możliwe, że od 27 lat istnienia III RP, nie potrafią się zorganizować w jedną, silną ogólnopolską organizację liczącą miliony członków, która opodatkowałaby na podstawie dobrowolnych składek wszystkich swoich członków, co tylko rocznie dawałoby im budżet w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć jakie możliwości oddziaływania dla własnej sprawy, otworzyłaby takie zjednoczenie środowisk Kresowych dla nich samych, tak, że nie musieliby żebrać o względy u żadnej kolejnej po magdalenkowej partii, u której żadnej z nich i tak nigdy, niczego nie uzyskają! Gdzie są te znane wszystkim ,,gwiazdy'' tego kresowego ruchu, we własnym chyba mniemaniu, lansujące również same siebie, tuż przed każdym kolejnym 11 lipca, a potem udające się na roczną drzemkę, które udowadniają rok po roku, że niczego od 27 lat zorganizować nie potrafią po dzień dzisiejszy, bo w rzeczywistości nie po to są zadaniowanii, ale po to, żeby skanalizować cały ten ruch, żeby w końcu za kilka lat całkowicie zniknął z powierzchni ziemi.

  https://www.youtube.com/watch?v=PfzOYFyQoO8
 • @Jacek Boki 06:50:09
  Proszę się nie dziwić .http://bi.gazeta.pl/im/ea/d6/e5/z15062762Q,NOpposition_leaders_attend_a_rally_held_by_supporters.jpg To przecież nie jest po linii gargamela i innych wspierających obalenie legalnie wybranego prezydenta .
 • Film z przejścia granicznego w Medyce 12.06.2017!!Nalot I!!
  https://www.facebook.com/100001709073637/videos/1389679707765652/
 • @ Autor
  5*

  Kurde, boję się myśleć co będzie - jedyna nadzieja, że rzeczywiście pojadą do szkopów. Oby.
  Ale zbroić się trzeba.

  Ukłony
 • @trojanka 15:55:22
  A w radio mówili, że zainteresowanie małe...

  Łże-media, czy co?

  Pozdro!
 • @trojanka 15:55:22
  Ale jest jeden minus dodatni.... ;-(

  Wśród tych osób, które próbują przedostać się przez granicę nie ma wyraźnej przewagi liczebnej byczków z ajfonami...

  Zawsze to jakaś pociecha - lepsza taka niż żadna.
 • @lorenco 22:21:13
  "...że " Innymi słowy aby Polacy uznawali przywódczą rolę Ukraińców." "

  Kurde - to się nie dzieje bez powodu - kiedyś czytałem u Michalkiewicza, że USA współpracowało z banderowcami od czasów Zimnej Wojny.

  Majdan też wywołało USA i jak było widać współpraca z banderowcami trwa nadal.

  Od kiedy USA zresetowało reset z Rosją banderowcy wrócili do łask. W Polsce znamiona władzy powierzono PiS, bo to opozycja w stosunku do PO - czyli stronnictwa pruskiego, które chce się niezgodnie z polityką USA dogadać z Rosją.

  I właśnie ze względu na przejście pod usraelski bucior musimy szarpać Ruskich za nogawkę (żeby tylko nie zauważyli...) i "przyjaźnić" się z banderowcami - wrogami Rosji.

  Nie wierzę, żeby PiSowcy otworzyli granicę z Ukrainą sami z siebie - prikaz musiał przyjść z USA - a dlaczego?
  Żeby w UE - konkurencyjnej do USA było jeszcze więcej uchodźców i konfliktów - aż padnie... Im więcej uchodźców, tym szybciej....
  W sumie... jak padną szkopy i UE... aż sam nie wiem co myśleć....
  Może trzeba dać banderowcom delikatnie znać, że szkopy chciały wymordować większość Ukraińców....

  Kurde... chyba zabrnąłem w dziwną okolicę.
 • @Jasiek 19:23:28
  Jaśku, dziś ambasada USA Kijowie nakazała juncie kijowskiej aby ta wydawała paszporty ludziom z Donbasu i zaprzestała ich bombardowań i ostrzeliwań. Junta ma zaprzestać, inaczej wizy do UE znów będą wznowione.
  O co tu chodzi?
  Z tego co udało mi się zrozumieć z artykułu na АнтиМайдан, Poroszenko oszukał Trumpa w sprawie umów mińskich. Że Ukraińcy będą strzelać w Republiki i prowadzić pełzającą wojnę a jednocześnie jeździć bez wiz do UE.
  Hmmm... czas pokaże, czy to prawda.
 • @lorenco 21:34:38
  "...dziś ambasada USA Kijowie nakazała juncie kijowskiej aby ta wydawała paszporty ludziom z Donbasu i zaprzestała ich bombardowań i ostrzeliwań. Junta ma zaprzestać, inaczej wizy do UE znów będą wznowione.
  O co tu chodzi?"

  Może chodzi o to, że plany administracji Trumpa wobec Ukrainy są inne niż plany usraelskiego "dip stejt".
  W sumie Majdan i bajzel na BW, napływ uchodźców zaplanował usrael, byłoby dziwne gdyby po wyborze Trumpa nic się nie zmieniło. On chyba jednak jest trochę inny. Dlatego też "dip stejt" ciśnie i na niego. I nadal na Polskę. Na inne kraje pewnie też, bo przez tyle lat obsadzili swoimi ludźmi cały świat.
  A przez wywołaną wojnę Ukraina jest dla Trumpa po prostu bardziej widoczna...
  Ale to są tylko moje domniemania. Nie wiem gdzie leży prawda :-(
 • @Jasiek 19:23:28
  zabrnąłeś w bardzo dziwną okolicę....

  Nacjonalizm to niezbywalne prawo każdego narodu do samoświadomości. Największą manipulacją lewicowych mendiów jest zrównanie nacjonalizmu z szowinizmem. Między nacjonalizmem a szowinizmem jest taka sama różnica, jak między aspiryną a morfiną. Normalna dawka nacjonalizmu jest jak powietrze. Oczywiście warto zadbać o to, by nie było to powietrze zanieczyszczone szowinistycznymi oponami, plastikiem i wszelkim innym śmieciem, jak to na polskiej wsi powszechnie dziś bywa.

  Nie można nikomu zabronić dbania o interesy tego, co własne, oraz praktykować kultu tego, co własne, przeszłe, a do tego dobre.

  UE ma dokładnie takie samo prawo propagować swą demokrację, jak i Rosja szerzy panslawizm. Pytanie tylko, gdzie te dwa nurty się spotkają, bo nie wiadomo: na Donie, Bugu, Wiśle, Odrze czy może Łabie. Niewykluczone że dotrą nad Cieśninę Beringa tudzież aż do Pirenejów. Historia lubi niespodzianki.

  Natomiast między nacjonalizmem a szowinizmem jest pewna (niekiedy dość cienka - gdy ktoś makiawelizm wprzęgnie do realizacji swych wizji) granica, której nigdy nie wolno przekroczyć, a za przestrzeganie której odpowiadają elity danego narodu.

  ZSRR przekroczył tę granicę kilkukrotnie: mordując carską rodzinę, doprowadzając do Wielkiego Głodu na Ukrainie i zabijając oficerów polskich w Katyniu. Paradoksalnie te właśnie wydarzenia najbardziej zapamięta im historia, a nie gwałty na Niemkach na ziemiach III Rzeszy.

  Ukraińcy przekroczyli ją w 1943 r. na Wołyniu, bratając się z siekierami w antypolskim spisku, a wcale nie wtedy, gdy w oparciu o Hitlera i sojusz z III Rzeszą próbowali odzyskać niepodległość.

  Niemcy przekroczyli ją w 1939 r. atakując Polskę bez wypowiedzenia wojny (być może już wcześniej, dzieląc Czechosłowację) - a dalej się potoczyło... wszyscy wiemy jak.

  Jedynym wyznacznikiem granic polityki jest moralnosć.
 • @Jasiek 03:10:01
  Traktowanie obecnych Ukraińców tu pracujących jako pogrobowców UPA to jest dokładnie to samo, co postrzeganie obecnych Polaków, którzy jadą pracować do Londynu, jako wnuków chłopów, którzy wydawali Żydów Niemcom dla pieniędzy.

  Absolutnie żadnej różnicy jakościowej nie widzę. No może tylko taką, że ukraińscy żołnierze z UPA posługiwali się widłami i siekierami, a polscy chłopi Niemcami i szmalcownikami.

  Efekt dokładnie ten sam.

  Czynić nikomu zarzutu za wybory, jakich dziadowie dokonywali, nie można. Co najwyżej trzeba patrzyć na ręce i analizować, kto się do tych wyborów sprzed 3 generacji poczuwa i je pielęgnuje, a kto wprost przeciwnie - patrząc na przeszłość widzi, że tak nie można postępować.

  Nie wiem, czy więcej rodzin ukraińskich pomogło Polakom przetrwać hekatombę Wołynia, czy więcej polskich chłopów pomogło przeżyć Żydom. Polacy nie prowadzą akcji "Sprawiedliwy dla Kresów". A szkoda.
 • @maharaja 11:18:06
  Polecam przeczytać artykuł Stanisława Srokowskiego, pt.
  Hodujemy węża na własnej piersi.
  http://dziennik.artystyczny-margines.pl/hodujemy-weza-na-wlasnej-piersi/
 • @maharaja 11:18:06
  Własnie....cienka linia.
  To, że wśród przybyszów z Ukrainy są miłośnicy i wyznawcy banderyzmu, okaże się jak będzie za późno.Bo symptomy są, carnoczerowne flagi na polskich samochodach, któych kierowcy sąUkraińcami, okrzyki Hierojam sława, smert woroham... po meczach piłkarskich dobiegające przez okna w polskich wynajmowanych mieszkaniach.... KTO ich kontroluje??Chyba nikt.Polska łatwowiernośc i często niefrasobliowść doprowadziła już do niejednej tragedii tego narodu!
  Przede w wszystkim odnosi sie wrażenie ,że Polacy się Ukraińców boją!!niektórzy, w tym politycy lecząc swoje kompleksy i rżnąc polskiego pana, ze wspólnego budżetu, złożonego z podatków odprowadzanych przez ciężko pracujących Polaków, zamiast na potrzeby własnego ???narodu, hojnie sponsorują Ukrainę/patrz brak pieniędzy na karetki dla CZD i szpitala dziecięcego w Prokocimiu/.Bo przecież nie z własnych pieniędzy!Ostatnio nawet "kombatanci"sejmowo rządowi, przyznali sobie w Sejmie po 400 zł dodatku.W tym czasie polski emeryt otrzymał 6-10 zł waloryzacji.Przy podwyżjach cen
  a/ prądu od stycznia
  b/gazu od stycznia
  c/wody
  d/ centralnego ogrzewania.
  Więc póki sie nie ujawnią to NIKT nie będzie wiedział o preferencjach ideowych Ukraińców zalewjących Polskę.Widać natomiast często butę i roszczeniowość, zachowanie się jak w podbitej kolonii, co obserwuję na codzień w moim dużym wojewódzkim mieście!
  Podam przykład, rozmawiam z kuzynką z Krakowa i ona mi relacjonuje taki fakt.Otóż na osiedlowym boisku, opłacanym i remontowanym przez mieszkańców bloku, co sobota i niedziela gra zgraja Ukraińców.Drą się niemiłosiernie, kopią piłke z taka siłą na siatkę okalającą boisko, że już 2 razy musiała byc wzmacniana/z pieniędzy mieszkanców/.Natomiast, dzieciaki z bloku przy boisku i okolicznych grają na ulicy między wjeżdżającymi samochodami, nie sa wpuszczane przez Ukraińców na boisko!Zgłaszali do spółdzielni, ale ona stwierdziła że to weekend, więc nie pracują. I żeby powiadomic Straż Miejską.Już mieli to zrobic , ale ktoś im powiedział, ze Ukraińcy mogą im z zemsty zniszczyć samochody, albo podpalić mieszkanie, że o dzieciach nie wspomnę.Więc się boją.Dzieci nadal grają na ulicy!!!Więc przybysze już wygrali, metodą małych kroków będą wygrywać nadal coraz większe derby.
  My się będziemy wycofywać, ze strachu bo mamy poczucie że NIKT nas nie obroni, inni bo chcą udawac "dobrych"cudzym kosztem, bo poprawnośc polityczna , bo Ameryka i wzgórza Golan każą!!
  Tym sposobem odpolaczanie Polski pójdzie lawinowo.
 • @trojanka 18:30:05
  olaboga.... odpolaczanie Polski, bo sobie Ukraińcy w piłkę w weekend pograli... no komuś tutaj chyba umysł podpowiada nieadekwatne frazy do nazywania stanu rzeczy.

  Wszędzie na świecie jest tak, że starsi gracze zmiatają młodszych, niezależnie od narodowości (co najwyżej inkorporując co lepiej grających wyrostków do swych drużyn, gdy im liczebność nie styka). Więc tutaj należy przyłożyć nie narodowościowy, a socjologiczny miernik (dlaczego starsi gracze uważają, że mają prawo do pierwszeństwa na boisku?) Z drugiej strony nie muszą ustępować, bo przecież tu pracują, tu płacą podatki, tu też mogą wypoczywać i korzystać z ogólnodostępnej infrastruktury).

  Proces ten nie występuje, gdy z młodszymi są na boisku ich tatusiowie. Wtedy "powaga urzędu" zobowiązuje - ot, wtedy połowa boiska starszym dzieciakom musi wystarczyć.

  Z moich obserwacji: grupy europejskie i europeidalne (Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini (ostatnio ich nieco jest) i także skośnoocy z Kaukazu) są kulturalne, także chętne do grania razem z Polakami i gdy się ich zbierze na Orliku tyle, by zagrać mecz, grzecznie proszą (po polsku lub polsko-ukraińsku) o to, czy możemy się (ja z dziećmi) usunąć, bo oni się w tym celu tu umówili. Działa tu zasada utylitaryzmu: nie mam moralnego prawa zajmować hektarów orlika ja sam i 2 dzieci, gdy 20 chłopa czeka na mecz. Zresztą oni z reguły 30 minut odczekują, więc zdążę z dziećmi się nagrać. I chyba każdy się z tym zgodzi (innym wyjściem jest wprowadzenie płatnych rezerwacji lub grafiku, kiedy dzieci, a kiedy dorośli).

  Z kolei widziałem inną sytuację, dla mnie co najmniej dziwną. Gram sobie z dziećmi. Na drugiej połówce zbierają się Arabi i inni śniadolicy Grzecznie, kulturalnie sobie grają. Nam nic do nich, im nic do nas. Ale gdy ich zaczyna się robić więcej, nagle przychodzą na naszą połowę i bez słowa poinformowania, że pragną rozegrać mecz, nagle zaczynają ustawiać w bramce bramkarza, a dorośli gracze biegać między moimi dziećmi i kopać piłkę, z całych sił, jak to dorośli, bez wglądu na dzieci.

  I to jest naprawdę dziwne... niby nikt mnie nie wygania, ale też presja jest taka, że oczywiście biorę zdziwione dzieci i sam z siebie schodzę z boiska.

  Oczywiście gdy Arabów jest mniejszość / są wymieszani z innymi obcokrajowcami, takie zachowania nie występują i oni się wtedy bardzo kulturalnie zachowują, są znacznie bardziej nawet wycofani, niż Rosjanie czy Ukraińcy.

  Zanim zaczniemy osądzać, pomyślmy, czy dane zjawisko ma charakter narodowościowy, czy po prostu socjologiczny. Bo jakoś nikt nie protestuje, że młode sprawne wykształcone Ukrainki sprzątają nasze biura i ulice. Dlatego, ze młode sprawne wykształcone kobiety zwykle dobrze wykonują swe obowiązki. Jakoś nikt nie protestuje, że w weekend wydają one nieco kasy na kosmetyki, bo zwykle młode kobiety wydają kasę na kosmetyki.

  Z "męską młodzieżą" na całym świecie jest ten problem, że lubią się wyszaleć (niekoniecznie od razu w sensie przestępczości, czasem po prostu się to manifestuje w nieco nonszalanckim lub zbyt głośnym zachowaniu). Nie możemy od obcokrajowców żądać tego, czego nie żądamy od naszych, polskich, młodzieńców.

  tylko żałować, że Polacy nie grają w piłkę, a siedzą przed komputerami.... za 10 lat jakość plemników samców o korzeniach ukraińskich (tzn. uprawiających czynnie sport) będzie lepsza, niż jakość nasienia polskich komputerowców.

  PS. Jeśli boisko własnością Wspólnoty, to ogrodzić, na kłódkę zamknąć, ochronę wykupić. Pójdą na błonia, a jeszcze sami tam bramki ustawią i teren zrównają. Tak to działa. Jeśli ogólnodostępne, no sorry, ale przeca ogólnodostępne.
 • @maharaja 15:09:13
  Dyskujsa jałowa, napisałam wyraźnie, że boisko jest utrzymywane i opłacane są jego remonty i utrzymanie z pieniędzy lokatorów, miesiąc w miesiąc w opłacie eksploatacyjnej!!Np ale z tonu pańskiej wypowiedzi widzę kierunek w jakim to idzie.Ja na ten przykąłd nie życzę sobie utrzymywania społeczności ukraińskiej z moich pieniędzy.Mam na kogo wydawać!!Jeżeli mam nadmiar , to daję biednej Rodzinie w sąsiedztwie ,albo na fundację która zbiera na operację dziecka za granicą!Zmuszanie do czegokolwiek w tej materii uważam za chamstwo!!BO ja ciężko pracuję i wystarczy że moje podatki idą w tym kierunku!!Nie czuję się obowiązana do wspomagania spoleczności ukraińskiej w żadnym wypadku, wolno mi wolno!!Tyle na koniec!
 • Rodzinka
  .
  - http://bi.gazeta.pl/im/ea/d6/e5/z15062762Q,NOpposition_leaders_attend_a_rally_held_by_supporters.jpg

  za Repsol, denat:

  - https://www.youtube.com/watch?v=iF35z8JntfU

  to ci rodzinka.

  Nasi przyjaciele z USA zaangażowali rezunów z kriany U, aby nam zrobić rozp...dol

  - https://marucha.wordpress.com/2014/03/12/jak-nsa-przeoczylo-krym/#comment-330265

  o tym, to że rezuny naszych przyjaciół z USA w każdej chwili mogą znwu bestialsko zarzynać Polaków, to na naszych przyjaciołach z USA nie robi naprawdę wrażenia. Dla naszych przajaciiół z USA i BW są Polacy jedynie ścierwem, pożytecznymi idiotami, piewsze dwa linki dokumentują przypadki takich idiotów, jak się jeden z nich przekonał na własnej skórze.
 • Najpierw bandyci
  .
  @lorenco 21:39:06

  Bezwizowo to najpierw wyślą do Polski banderowcy swoich bandytów i innych przestępców.
 • @trojanka 17:35:45
  Wyższość własności prywatnej nad państwową polega na tym, że w przypadku własności prywatnej wystarcza nie tylko na utrzymanie obiektu, ale także na założenie kłódki / zainstalowanie ochroniarza.

  W przypadku prywatnej własności pobierane są opłaty, jeśli z obiektu korzystają nie-właściciele, to po pierwsze. Po drugie, jeśli ktoś uiści opłatę, nikt nie ma prawa zabronić mu w ramach regulaminu z obiektu korzystać.

  A jak nazwać tych, którzy płacą, ale nie bronią swojego? NAIWNIAKAMI, pani Trojanko.

  Trzeba przestać płacić ten składnik opłat, zorganizować się z mieszkańcami i w ten sposób wymusić na zarządzie spółdzielni (jak wnoszę, jest to własność spółdzielcza), by egzekwował dostępność dzieci do boiska / pobierał opłaty od "niespółdzielców". Przy rynkowym ustawieniu cennika pensja ochroniarza zwróci się z naddatkiem, zapewniam.

  Właściwym byłoby, gdyby ostrze krytyki skierowała Pani nie przeciwko Ukraińcom, lecz przeciwko "NIESPÓŁDZIELCOM". Nieumiejętność nazwania własnej frustracji przyczynia się do zamulenia wymowy Pani (skądinąd słusznej) notki.

  Jeśli Kongres Ukraińców wynajmie Halę Ludową i za to sowicie zapłaci i zainauguruje 3-dniowe obrady w języku ukraińskim, z brakiem akredytacji dla polskich dziennikarzy (impreza wewnętrzna) nikt mu z tego powodu nie ma prawa robić zarzutów.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31